Информация

«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ
2021 жылғы 21 шілдедегі № 448
бұйрығымен бекітілген

«AgriBonds» астық қолхаттары бойынша
ақпараттық сервисіне қолжетімділікті ұсыну бойынша
пайдаланушылық келісім

Ақпараттық сервиске қолжетімділікті ұсыну жөніндегі осы Пайдаланушылық келісім (бұдан әрі-Келісім) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес қосылу шарты болып табылады және Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес тіркеуші (бұдан әрі-Тіркеуші) болып айқындаған жарғылық капиталына мемлекет 100% қатысатын "Ақпараттық-есептеу орталығы" акционерлік қоғамы арасындағы өзара қарым-қатынастарын реттейді - астық қолхаттарын шығаруға, өтеуге және олардың айналымына қатысатын жеке тұлға, дара кәсіпкер немесе заңды тұлға (бұдан әрі – Пайдаланушы), бұдан әрі бірлесіп Тараптар деп аталады.

Осы Келісім жария оферта болып табылады. Сервиске қолжетімділікті ала отырып, Пайдаланушы қосылған және осы Келісімнің барлық шарттарын қабылдаған болып есептеледі.

1. Келісімнің мәні

1.1. Пайдаланушы «AgriBonds» астық қолхаттары бойынша ақпараттық

сервисіне (бұдан әрі – Сервис) пайдаланушының веб-порталда Дербес шотын ашу және жүргізу арқылы қолжетімділікті ұсыну бойынша міндеттемелерді тапсырады, ал Тіркеуші Qoldau.kz (бұдан әрі - Портал) осы Келісімде көзделген көлемде және тәртіппен өзіне қабылдайды.

2. Тіркеушінің міндеттері

2.1. Тіркеуші сервисті тәуліктік бойы негізінде ұсынуға міндетті. Сервиске кіретін қызметтердің тізбесі Келісімнің 4-бөлімінде көрсетілген.

2.2. Тіркеуші Пайдаланушының коммерциялық құпиясы болып табылатын мәліметтерді, егер олар қызмет көрсету барысында белгілі болса, жария етпеуге, дербес деректердің құпиялылығын, сондай-ақ дербес деректерді ақпараттық жүйеде өңдеу кезінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті.

3. Пайдаланушының міндеттері

3.1. Пайдаланушы міндетті:

3.1.1. Сервисті уақытылы қабылдау және оны пайдаланғаны үшін Тіркеушіге толық көлемде ақы төлеу;

3.1.2. Тіркеушінің келісімі бойынша жұмыстың ішкі ережелерін Сервисті пайдалана отырып операцияларды жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет болатын шамада түзету, оның ішінде оны пайдалана отырып, заңсыз операцияларды жасау мүмкіндігін болдырмау;

3.1.3. Осы Келісім бойынша Тіркеушінің өз міндеттемелерін орындауы үшін қажетті ақпаратқа Тіркеушіге қажетті қолжетімділікті қамтамасыз ету;

3.1.4. Тіркеушінің өкілдерімен өзара әрекеттесу үшін уәкілетті қызметкерді анықтау және оның байланыс деректері туралы ақпараттандыру.

4. Сервисті көрсету тәртібі

4.1. Сервис өзіне келесі функцоналдарды қамтиды:

4.1.1. Порталдағы Жеке кабинетте (бұдан әрі - Жеке кабинет) Пайдаланушының жеке шотын ашу және жүргізу арқылы Тіркеушімен Пайдаланушыға сервиске қолжетімділікті ұсынуы;

4.1.2. Пайдаланушымен Жеке кабинет арқылы астық туралы заңнамаға сәйкес, атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м. а. 2015 жылдың 28 шілдесіндегі № 4-1/699 бұйрығымен бекітілген Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес астық қолхаттарымен операцияларды тіркеуі;

4.1.3. Порталдағы дербес шоттың балансын толтыру;

4.1.4. нақты уақыт режимінде сервиспен жұмыс істеу бойынша сұрақтарға жауап алу мүмкіндігі бар - төмендегіні қамтитын кеңес беру желісін ұсыну:

- сервистің бағдарламалық жасақтамасының өзекті нұсқалары бойынша;

-сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін (Нұр-сұлтан қаласы уақыты бойынша), түскі үзіліс сағат 13:00-ден 14:00-ге дейін Порталда көрсетілген байланыс арналары бойынша беріледі.

4.2. Сервистің дамуына қарай оған кіретін қызметтер тізбесі Тіркеушімен өзгертілуі/кеңейтілуі мүмкін.

5. Сервис құны, есеп айырысу тәртібі мен мерзімі

5.1. Сервиске қолжетімділік ақылы болып табылады. Пайдаланушылар (астық қабылдау кәсіпорындары немесе Тіркеушінің клиенттері: астық қолхатын ұстаушы, астық иесі, кепіл ұстаушы, астық қабылдау кәсіпорны және басқа тұлғалар) Порталда ашық қолжетімділікте жарияланған Тіркеушінің бағалар тізбесіне сәйкес Сервиске қолжетімділікті ұсыну/ұзарту үшін жылдық абоненттік төлемін төлейді.

5.2. Осы Келісімнің 2-қосымшасындағы нысанына сәйкес Пайдаланушының Келісімге қосылуға арналған өтінімі бойынша (бұдан әрі-өтінім) қол қойған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде ЭЦҚ – ны пайдалана отырып, электрондық нысанда қол қойылған көрсетілген қызметтер актісі (бұдан әрі – электрондық акт) Тіркеушімен тек қана Порталда Жеке кабинетте ұсынылады.

Пайдаланушы осы электрондық актіге ЭЦҚ пайдалана отырып, ұсынылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Жеке кабинетте қол қояды.

5.3. Көрсетілген қызметтер үшін шот-фактураны (бұдан әрі – шот-фактура) Тіркеуші электрондық нысанда әзірлеп ұсынады және шот-фактураларды қабылдау және өңдеу жөніндегі ақпараттық жүйесінің esf.gov.kz веб-сайтында жарияланады.

5.4. Төлем жүргізу Тіркеушінің есеп шотына келесі деректемелер бойынша жүргізіледі:

«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ; Нұр-сұлтан қ., Республика даңғылы, 29-үй, тел.: (7172) 55 29 81; БСН 050540004455; Банк: «Қазақстан Халық банкі» АҚ; ЖСК KZ646010111000242071; БСК HSBKKZKX; ТТК 851, БеК 16.

5.5. Сервис үшін төлем болмаған кезде немесе Пайдаланушының берешегі болған кезде Тіркеуші пайдаланушының Жеке шотына қолжетімділікті шектеу арқылы Сервисті ұсынудан бас тартады/ тоқтатады, Пайдаланушы берешекті толық көлемде төлегеннен/ өтегеннен кейін қызмет қайта жалғастырылуы мүмкін.

6. Келісімнің әрекет ету мерзімі, өзгертілу және бұзылу тәртібі

6.1. Келісім өтінім берілген сәттен бастап күшіне енеді және 365 күн ішінде қолданылады.

6.2. Тіркеуші Келісімді тіркеушінің шешімі бойынша кез келген уақытта біржақты тәртіппен өзгертуі мүмкін. Пайдаланушыға қойылатын талаптарды арттыру жөніндегі бастамалар және Сервис арқылы Пайдаланушының қызметтерін пайдаланатын үшінші тұлғалардың мүдделеріндегі өзге де мән-жайлар біржақты тәртіппен өзгерту үшін негіздер болуы мүмкін.

6.3. Келісім Тіркеушімен немесе Пайдаланушымен кез келген уақытта біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін. Келісімді бұзу кезінде Сервис үшін бұрын төленген ақшаны қайтару жүргізілмейді.

7. Еңсерілмейтін жағдайлар

7.1. Тараптардың ешқайсысы тараптардың еркі мен тілегінен басқа туындаған және алдын ала болжауға немесе болдырмауға болмайтын форс-мажорлық мән-жайларға байланысты осы Келісім бойынша міндеттемелерді кідірткені немесе орындамағаны үшін екінші Тараптың алдында жауапты болмайды.

7.2. Осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамайтын Тарап екінші Тарапқа өз міндеттемелерін орындауға кедергі және оның әсері туралы хабарлама беруге тиіс.

8 Даулы мәселелерді шешу

8.1. Осы Келісім бойынша немесе оған байланысты Тараптар арасында туындайтын барлық даулар немесе келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

8.2. Келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар заңнамада белгіленген тәртіппен Тіркеушінің орналасқан жері бойынша сотта қаралуға жатады.

9. Тіркеушінің заңды мекенжайы және деректемелері

« Ақпараттық-есептеу орталығ ы» АҚ

010000, Нұр-Сұлтан қ., Республика даңғылы, 29-үй, БСН: 050540004455,

«Қазақстан Халық банкі» АҚ, БеК: 16

БСК: HSBKKZKX, ЖСК: KZ646010111000242071


Ақпараттық сервиске

қолжетімділікті ұсыну жөніндегі

Пайдаланушы келісіміне

1-қосымша

Пайдаланушыға қойылатын талаптар

Пайдаланушы келесі талаптарға сай болуы керек:

1) Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығымен берілген электрондық цифрлық қолтаңбаның (бұдан әрі – ЭЦҚ) болуы;

2) тіркеушімен өзара есеп айырысу үшін банктік шоты болуға тиіс.


Ақпараттық сервиске

қолжетімділікті ұсыну жөніндегі

Пайдаланушы келісіміне

2-қосымша

«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ

010000, Нұр-Сұлтан қ., Республика даңғылы, 29-үй

Ақпараттық сервиске қолжетімділікті ұсыну бойынша

Пайдаланушы келісіміне

қосылуға өтінім № (ЖК/ЗТ)-ЖСН/БСН-___

Осымен ____________________________________________________,

(мемлекеттік және (немесе) орыс тіліндегі толық атауы)

__________________________ атынан бұдан әрі "Пайдаланушы" деп аталатын, «AgriBonds» астық қолхаттары бойынша ақпараттық сервисіне қолжетімділікті ұсыну бойынша "Aқпараттық-есептеу орталығы" АҚ – мен пайдаланушылық келісімге (бұдан әрі - Келісім) қосылады және "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ бекіткен стандартты нысанын және Qoldau.kz Веб-порталында ашық қолжетімділікте жарияланған Келісімде белгіленген шарттарды орындауға міндеттенеді.

Біздің Жеке кабинетімізде астық қолхаттарымен операциялар жүргізу үшін Келісімнің 4.1-тармағында көзделген функцияларды орындау мүмкіндігін жүзеге асыруды сұраймыз.

Пайдаланушы реквизиттері:

1. Қысқаша аталуы/тегі, аты, әкесінің аты: ________________________

(Жарғыға сәйкес)

2. Сәйкестендіру нөмірі (БСН/ЖСН): _______________________

3. Заңды мекен - жайы: _______________________________________________

(пошта индексі) (мемлекеттік (қайта)тіркеу туралы анықтамаға/куәлікке сәйкес)

4. Тұрғылықты мекен-жайы: ___________________________________________

(пошта индексі) (заңды атауынан өзгеше болған жағдайда)

5. Телефондары/Факс: ________________________________________________

(елді мекеннің кодын қоса алғанда)

6. Электрондық пошта және басқа да байланыс түрлері: ____________________

7. Банк деректемелері: _____________________________________________

(қызмет көрсететін банктің атауы мен деректемелері)

Банктік сәйкестендіру коды (БСК): ____________________________

Бенефициар Коды (БеК): _____

Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК): _______________________

8. Пайдаланушы / Пайдаланушының бірінші басшысы: _____________________

(тегі, аты, болған жағдайда – әкесінің аты және ЖСН)

Пайдаланушы келісіммен танысқанын, Келісімде белгіленген Пайдаланушыға қойылатын талаптарға толық сәйкес келетінін растайды, оның шарттарын орындауға міндеттенеді және кейіннен Келісімге енгізілген барлық өзгерістер мен толықтыруларды қабылдауға міндеттенеді.
Пайдаланушымен "__" ______ 20__ жылы сағат 00:00-де қол қойылды және жолданды:
ЭЦҚ - дан алынған деректер
ЭЦҚ қол қою күні мен уақыты

1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”